درباره ما

به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ 07/ 03/ 1398 و مجوز شماره 99793 مورخه 15/ 04/ 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقای دکتر قاسم قاسمی به عنوان رئیس هیات مدیره؛ اقای دکتر نوروز کارگری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و سرکارخانم سحر سهیل مقدم به عنوان خزانه‌دار انتخاب گردیدند.

اقای دکتر غلامحسن کوشکی و سرکارخانم سیده مریم برش‌نورد به عنوان اعضای علی البدل؛ اقای دکتر محمدعلی اردبیلی  به عنوان بازرس اصلی و اقای سمیع الله کاظمی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است که انجمن ایرانی حقوق جزا، عضو رسمی انجمن بین المللی حقوق جزاست که این انجمن به عنوان بازوی مشورتی سازمان ملل متحد در تهیه و تدوین کنوانسیون های بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا کرده و می کند.

null

آقای دکتر نوروز کارگری

نایب رئیس هیات مدیره

null

اقای دکتر غلامحسن کوشکی

عضو علی البدل

null

آقای دکتر محمدعلی اردبیلی

بازرس اصلی

null

آقای دکتر قاسم قاسمی

رئیس هیات مدیره

null

سرکارخانم سحر سهیل مقدم

خزانه‌دار

null

سرکارخانم سیده مریم برش‌نورد

عضو علی البدل

null

آقای سمیع الله کاظمی

بازرس علی البدل

فهرست